image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ

Datum konání: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Povinné označování psů

 

 

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným čipováním“ psů setkává.


 

 

 

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

 

Proč se povinnost zavádí?

Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:

 • zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
 • účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
 • umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
 • bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
 • zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

 

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

 

Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?

Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.

 

Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?

Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.

Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.

 

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

 

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování psů již dochází…

Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst (Praha, Ostrava, …) to již takto nastaveno roky má. V ČR je provozováno také několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označeného psy registrovat dobrovolně a za poplatek. V rámci projednávání aktuální (další) novely veterinárního zákona byl v Poslanecké sněmovně v září 2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022. O podrobnostech návrhu se aktuálně jedná.

 

Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?

Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.

Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky.

Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/

 

Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?

Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné. 

 


Publikováno 9. 1. 2020 20:14

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

 

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM

 

V sobotu 4. 1. 2020 proběhla v naší obci Otradov Tříkrálová sbírka, která byla organizována Oblastní charitou Nové Hrady u Skutče.

 

Děkujeme všem občanům naší obce a samozřejmě i koledníkům, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili. Výtěžek činí 9 790,- Kč.

 

Záměry na využití prostředků z Tříkrálové sbírky 2020 jsou: rozšíření domu sv. Josefa v Chotovicích, dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí a krytí nákladů vzniklých při mimořádných situacích (povodně, požáry apod.).

 

 

Mnohokrát děkuji za spolupráci!

 

Mgr. Petra Pražanová, starostka

 


Publikováno 7. 1. 2020 14:40

POPLATKY NA ROK 2020

Datum konání: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Sběr komunálního odpadu 2020

Oznamujeme občanům,

že svoz směsných komunálních odpadů (SKO - černé a kovové popelnice) bude probíhat obvykle jednou za 14 dní. Cena místního poplatku za komunální odpad je stanovena novou Obecně závaznou vyhláškou obce Otradov č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu, platnou od 1. 1. 2020.

 

                                            550,- Kč / 1 poplatníka / 1 rekreační objekt

 

Osvobozeny od poplatku jsou děti do 6 let věku a občané nad 80 a více let věku.

 

Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti a ten má po zaplacení nárok na :

 • 26 svozů (1 x za 14 dní) - směsný komunální odpad

 • celoročně – separovaný odpad

 • 2 x za rok – nebezpečný a velkoobjemový odpad

 • celoročně – odpad ze hřbitovů, biologický odpad

   

  Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020.

 • Poplatek je možné hradit:

   

 1. hotově na pokladně obecního úřadu.

 2. bezhotovostně na účet obce číslo: 770525524/0600; variabilní symbol: 1340 a číslo popisné. (Do poznámky uvést jméno a příjmení osoby, za kterou je poplatek hrazen.)

 

Poplatek ze psů 2020

Cena místního poplatku ze psů je stanovena novou Obecně závaznou vyhláškou obce Otradov č. 1/2019, o místním poplatku ze psů, platnou od 1. 1. 2020

200,- Kč / za každého psa

Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020.

Poplatek je možné hradit:

 1. hotově na pokladně obecního úřadu.

 2. bezhotovostně na účet obce číslo: 770525524/0600; variabilní symbol: 1341 a číslo popisné.

 

Petra Pražanová, starostka obce Otradov


Publikováno 3. 1. 2020 17:00

OZNÁMENÍ O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2020

Datum konání: 31. 12. 2019 - 5. 1. 2020

Oznamujeme občanům, 

že v naší obci proběhne Tříkrálová sbírka, a to v sobotu 4. ledna 2020, kterou pořádá již 20. rokem Charita České republiky na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Tato největší celorepubliková sbírka je v souladu s platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, koná se na základě osvědčení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012.

Informace o sbírce jsou zveřejněny na www.hk.caritas.cz a www.trikralovasbirka.cz.

Ochranné prvky: Vedoucí skupiny koledníků (starší 15 let) se na požádání prokáže průkazkou s podpisem ředitele Charity ČR, ředitelky Diecézní katolické charity Hradec Králové a podpisem královéhradeckého biskupa. Průkazka je platná s předložením občanského průkazu. Číslo průkazky je shodné s číslem na pokladničce. Pokladnička je zapečetěná (na pečeti je razítko obecního úřadu Otradov), opatřená na boku samolepkou s červeným charitním logem.

Velice děkuji za spolupráci.

Petra Pražanová, starostka obce Otradov


Publikováno 31. 12. 2019 11:50

Rozpis služeb stomatologů I. čtvrtletí 2020

Rozpis služeb stomatologů I. čtvrtletí 2020.png


Publikováno 31. 12. 2019 11:29

PŘEHLED POPLATKŮ ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2019

Datum konání: 31. 12. 2019 - 31. 1. 2020

 

Přehled poplatků za odpadové hospodářství

za rok 2019

 

Přijaté platby od obyvatel : 90 000,--

přepočteno 225 (počet platících obyvatel) x 400,--

 

 

 

OBEC OTRADOV ZAPLATILA V ROCE 2019 :

 

 

Biologický odpad uložený na kompostárnu  53 178,90

(listí, tráva, větve)

 

 

AVE :

Svoz komunálního odpadu

 

 

173 855,70

Svoz biologického odpadu

 

 

25 480,10

Svoz objemného odpadu

 

 

31 790,58

Pytle, hlášení

 

 

1 059,00

 

 

 

232 185,38


Celková částka za odpadové hospodářství za rok 2019 činí 285 364,28 Kč.

 


Publikováno 31. 12. 2019 11:00

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Datum konání: 29. 12. 2019 - 2. 1. 2020

Vážení spoluobčané,

všem občanům děkujeme za spolupráci v letošním roce a do nového roku přejeme hodně vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v možnostech každého z nás. 

Přejeme Vám, abyste nový rok prožili v pohodě a radosti, přejeme hodně  zdraví, štěstí a úspěchů v příštím roce.

Zastupitelstvo obce Otradov


Publikováno 29. 12. 2019 14:03

INFORMACE - VODOVOD

Datum konání: 23. 12. 2019 - 29. 2. 2020

Informace pro občany obce Otradov

 

 

Do současné doby byl po obci proveden předběžný průzkum ohledně budoucího připojení jednotlivých rodinných domů na vodovodní řad, který bude v první etapě zbudován a napojen z obce Krouna.

 

Z toho:

1) O přípojku má zájem 60 % majitelů rodinných domů.

 

2) O částečný odběr odběr má zájem 30 % majitelů rodinných domů.

 

3) O celkový odběr má zájem 10 % majitelů rodinných domů.

 

 

Dále se nepodařilo zjistit informace k možnému připojení na vodovodní řad u cca pěti rodinných domů, kdy se převážně jedná o majitelé domů, kteří tu jsou pouze přes sezónu.

 

Samozřejmě Vaše vyjádření nejsou nijak závazná, jde pouze o zjištění informací pro zastupitelé obce Otradov, aby měli podklady k tomu, jak se v dané věci dále rozhodovat.

 

 

 

 

Martin Ducheček

 

místostarosta


Publikováno 23. 12. 2019 15:13

UZAVŘENÍ ÚŘADU

Datum konání: 23. 12. 2019 - 5. 1. 2020

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ÚŘADU

 

Oznamujeme občanům,

že ve dnech od 23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 bude Obecní úřad uzavřen.

 

Děkujeme za pochopení.


Publikováno 23. 12. 2019 14:58

OVĚŘOVÁNÍ PODPISU, LISTINY (VIDIMACE A LEGALIZACE)

Datum konání: 8. 12. 2019 - 31. 1. 2020

Vážení občané,

oznamuji, že s platností od 1. ledna 2020 bude v naší obci Otradov možné provést vidimaci (shoda opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci (ověřování pravosti podpisu, ověřený podpis).

 

Obecní úřad Otradov zažádal o zahrnutí do Sbírky zákonů, Vyhláška č. 316/2019 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Starostka obce Otradov


Publikováno 8. 12. 2019 22:25


logo ČEZ Distribuce – Plánované odstávky