image
Můžete nás kontaktovat Tel.: +420 724 826 288
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Otradov

2. Důvod a způsob založení

Obec Otradov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Otradov
  Otradov 112
  539 43 Krouna

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Otradov
  Otradov 112
  539 43 Krouna

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla
  mobilní telefon: +420 724 826 288

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.otradov.cz 

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Otradov
  Otradov 112
  539 43 Krouna

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:
  starostka@otradov.cz
  mistostarosta@otradov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  9eua47u

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 770525524/0600

6. IČ

64782701

7. DIČ

CZ64782701, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

logo ČEZ Distribuce – Plánované odstávky