Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > PRACOVNÍ MÍSTO "SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - MÚ HLINSKO

PRACOVNÍ MÍSTO "SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - MÚ HLINSKODatum konání:
10.6.2019
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
 
Tajemnice Městského úřadu Hlinsko vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,    v e ř e j n o u     v ý z v u   na obsazení pracovního místa „Sociální pracovník/pracovnice Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko – oddělení sociálně-právní ochrany dětí"
 
Místo výkonu práce:Městský úřad Hlinsko
Platové zařazení: 10. – 11. platová třída (platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Druh práce: výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí
Předp. termín nástupu: 1. 9. 2019, pracovní poměr na dobu určitou tří let (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Požadavky:
vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením v souladu s ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka),
znalost příslušných právních norem,
schopnost zvládat a řešit zátěžové situace a jednat s lidmi v krizových situacích,
komunikativní dovednosti, pečlivost, zodpovědnost,
znalost práce na PC v programech Word, Excel, Outlook,
ochota k dalšímu profesnímu vzdělávání v oboru,
ochota k vysokému pracovnímu nasazení,
aktivní řidičské oprávnění skupiny B,
praxe v oboru sociálně-právní ochrany dětí výhodou.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
předpoklady podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt na území ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, trestní bezúhonnost).
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
přesné označení veřejné výzvy,
jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
Elektronický podpis - 20.5.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Marta Nováková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 7.10.2019 12:39:26-000 +02:00
kontaktní telefon a e-mail,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis uchazeče.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
strukturovaný životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky: 10. 6. 2019 do 17:00 hodin
Způsob podání přihlášky: písemná podoba, obálku viditelně označte „Veřejná výzva OSVŠZ“ a zašlete či osobně doručte na adresu:
Město Hlinsko
Kancelář tajemníka
Poděbradovo nám. 1
539 23 Hlinsko
Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty.
Uchazeč zasláním přihlášky do veřejné výzvy stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.
Veřejná výzva na obsazení této pracovní pozice je k dispozici také na internetových stránkách města Hlinsko na adrese www.hlinsko.cz v sekci úřední deska.
 

16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Návštěvnost stránek

092789
otradov_footer.png